Privacyverklaring en beleid

Foto’s

Binnen Kinderatelier Punt 5 worden regelmatig foto’s en filmopnames gemaakt: tijdens de lessen en workshops en natuurlijk ook bij de exposities van het werk dat door de leerlingen en cursisten van Punt 5 is gemaakt. Niet alleen het werk maar ook de leerlingen, medewerkers en vrijwilligers zijn daarbij vaak herkenbaar afgebeeld. Punt 5 gebruikt deze foto’s en filmopnames voor de website en als wervings- en voorlichtingsmateriaal. De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft voor dat publicatie alleen mag indien vóóraf toestemming is gevraagd aan de betrokkenen. Punt 5 spant zich in om aan dit vereiste te voldoen. Mocht u desondanks op de website of in ons voorlichtingsmateriaal een afbeelding zien van uzelf of van uw kind, waartegen u bezwaar heeft omdat geen toestemming is verleend, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen en zal deze afbeelding worden verwijderd.

 

Onze richtlijnen: 

  • Kinderatelier Punt 5 maakt in publicaties en op de website duidelijk wat het beleid is ten aanzien van het maken en gebruiken van foto’s waarop kinderen, volwassenen  en personeelsleden herkenbaar zijn afgebeeld.
  • Als kinderen, volwassenen of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
  • Wanneer kinderen of personeelsleden expliciet gevraagd wordt mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Kinderatelier Punt 5 de ouders of het personeelslid een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
  • Kinderatelier Punt 5 zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
  • Voor de publicatie van foto’s (ook op de website van Kinderatelier Punt 5) van reguliere lessituaties, activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een ouder van een kind of personeelslid bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze verwijderd.
  • Kinderatelier Punt 5 respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.
  • Voor de publicatie van foto’s van reguliere lessituaties, activiteiten, uitstapjes etc wordt bij inschrijving van de leerling toestemming gevraagd. Wanneer een ouder nadien alsnog bezwaar heeft tegen gebruik van de foto, wordt deze verwijderd. Dit betekent dus dat bij de inschrijfformulieren van leerlingen / cursisten een zinnetje moet worden opgenomen: Cursist cq ouder of verzorger verklaart wel / geen bezwaar te hebben tegen de publicatie van foto of filmmateriaal waarop betrokkene bij een door Punt 5 georganiseerde activiteit is afgebeeld.