Privacyverklaring en beleid

Foto’s

Binnen Kinderatelier Punt 5 worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop de kinderen en/of medewerkers welke die dag bij deleten/workshops betrokken zijn, mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites en wervings-en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Kinderatelier Punt 5 gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van een kind. volwassene of personeelslid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

 

Onze richtlijnen: 

  • Kinderatelier Punt 5 maakt in publicaties en op de website duidelijk wat het beleid is ten aanzien van het maken en gebruiken van foto’s waarop kinderen, volwassenen  en personeelsleden herkenbaar zijn afgebeeld.
  • Als kinderen, volwassenen of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
  • Wanneer kinderen of personeelsleden expliciet gevraagd wordt mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Kinderatelier Punt 5 de ouders of het personeelslid een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
  • Kinderatelier Punt 5 zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
  • Voor de publicatie van foto’s (ook op de website van Kinderatelier Punt 5) van reguliere lessituaties, activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een ouder van een kind of personeelslid bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze verwijderd.
  • Kinderatelier Punt 5 respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.
  • Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:− publicatie vormt een inbreuk op de privacy,− publicatie levert commercieel gezien schade op,− de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,− publicatie is schadelijk voor het imago,− het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden.